Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met verkoper.
 • 3. Dag: kalenderdag;
 • 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 7. Opdrachtgever: de rechtspersoon of consument met wie Mprins Creative Design een overeenkomst van opdracht is aangegaan.
 • 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 9. Partijen: de partijen bij de te sluiten overeenkomst van opdracht
 • 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • 11. Mprins Creative Design

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en Mprins Creative Design.
 • 2. Bij strijdigheid van bepalingen tussen het Algemeen deel en het Bijzonder deel van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit het Bijzonder deel.
 • 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlage, geldt de volgende rangorde:
  1] Overeenkomst;
  2] Bijlage;
  3] Voorwaarden.

Artikel 3 – Tot stand komen Overeenkomst

 • 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mprins Creative Design de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 • 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is afhankelijk van de opdracht.
 • 3. De Overeenkomst kan tussentijds worden gewijzigd na schriftelijke instemming van Mprins Creative Design en Opdrachtgever.

Artikel 4 – Aanbieding/Offerte Mprins Creative Design

 • 1. Alle offertes van Mprins Creative Design zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.
  4.2. Alle bedragen genoemd in de aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomst en brochures van Mprins Creative Design zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.
 • 3. Mprins Creative Design behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde bedragen, ook na acceptatie door Opdrachtgever te wijzigen, om redenen waar Mprins Creative Design geen invloed op heeft. Mprins Creative Design zal dit slechts doen na daarover eerst overleg te hebben gevoerd met Opdrachtgever.
 • 4. De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5 – Inschakeling derden

 • 1. Mprins Creative Design kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • 2. Mprins Creative Design zal bij het inschakelen van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen en indien mogelijk vooraf overleg plegen met Opdrachtgever.
 • 3. Mprins Creative Design is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar of een derde ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld van Mprins Creative Design zelf.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

 • 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Opdrachtgever verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever en blijven aldaar berusten met uitzondering van persoonlijkheidsrechten waarvan de Auteurswet bepaalt dat hiervan geen afstand kan worden gedaan. Mprins Creative Design verkrijgt slechts die rechten die haar nadrukkelijk onder enige Overeenkomst worden toegekend.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle door Mprins Creative Design geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, [elektronische] bestanden, etc., blijven eigendom van Mprins Creative Design totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Mprins Creative Design Overeenkomsten is nagekomen.
 • 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • 1. Indien de uitvoering van een opdracht door Mprins Creative Design mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de [beroepsaansprakelijkheids]verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Mprins Creative Design wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Mprins Creative Design in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 • 2. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 8.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden dan wel geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, zal de totale betaling van Mprins Creative Design voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door Opdrachtgever aan Mprins Creative Design is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld.
 • 3. Aansprakelijkheid van Mprins Creative Design voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 • 1. Mprins Creative Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt zonder dat Mprins Creative Design gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 2. In geval van liquidatie, van [aanvrage van] surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mprins Creative Design vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder dat Mprins Creative Design gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

 • 1. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities.
 • 2. Na het verstrijken van de op de factuur genoemde betalingstermijn, en bij gebreke daarvan de termijn van 30 dagen na factuurdatum, is Opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.
 • 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bij een Opdrachtgever die niet handelt in hoedanigheid van consument bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste vijftien procent [15%] van het door Opdrachtgever aan Mprins Creative Design verschuldigde bedrag. Bij consumenten zal Mprins Creative Design de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van veertig euro [€ 40,00].
 • 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 5. Mprins Creative Design heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Mprins Creative Design verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 11 – Verwerken persoonsgegevens

 • 1. Mprins Creative Design verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en ten behoeve van een goed beheer en exploitatie van haar systeem en [administratieve] beheerstaken.
 • 2. Opdrachtgever is de ‘verwerkingverantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbg] en de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van [persoons]gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door Mprins Creative Design.
 • 3. Opdrachtgever vrijwaart Mprins Creative Design van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
 • 4. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van [persoons]gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Mprins Creative Design voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Mprins Creative Design. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Mprins Creative Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • 5. Mprins Creative Design is als ‘bewerker’ [‘verwerker’] in de zin van de Wbp en AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Mprins Creative Design noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst en het zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Mprins Creative Design.

Artikel 12 – Wijziging algemene voorwaarden

 • 1. Mprins Creative Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 2. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.
 • 3. Mprins Creative Design zal de gewijzigde voorwaarden tijdig [elektronisch] aan Opdrachtgever toezenden.
 • 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • 5. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum. Mprins Creative Design heeft in dat geval het recht de reeds verrichte werkzaamheden te factureren, welke factuur door Opdrachtgever dient te worden voldaan. Ook reeds door Mprins Creative Design verzonden facturen blijven verschuldigd

Artikel 13 – Conflicten en bevoegde rechter

 • 1. Mprins Creative Design richt zich bij problemen en/of [dreigende] conflicten in eerste instantie tot Opdrachtgever en vice versa.
 • 2. Partijen zullen zicht in het geval van een [dreigend] geschil maximaal inspannen om het [dreigende] geschil in onderling overleg op te lossen.
 • 3. Indien de in 13.2. genoemde inspanning het geschil niet heeft opgelost, worden geschillen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter/rechtbank.
 • 4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Bijzondere bepalingen: Overeenkomst op afstand

Artikel 14 – Tot stand komen Overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mprins Creative Design de opdracht heeft aanvaard.
 • 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
 • Mprins Creative Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • 3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal, op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Mprins Creative Design zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 15 – Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Mprins Creative Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden verkoper niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het geval van de consument in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

 • Bij de levering van producten 16.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Mprins Creative Design bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mprins Creative Design retourneren, conform de door de Mprins Creative Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij de levering van diensten
 • 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Mprins Creative Design bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 – Kosten herroepingsrecht

 • 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Mprins Creative Design dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1. Mprins Creative Design kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Mprins Creative Design dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a.die door Mprins Creative Design tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Mprins Creative Design geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 19 – Algemene bepalingen

 • 1. De bepalingen 1 tot en met 14 zijn van overeenkomstige toepassing onverminderd.
 • 2. Artikel 2.2. blijft onverkort van toepassing.

Artikel 20 – Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 • 1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, Mprins Creative Design spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor Opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens Mprins Creative Design niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven.
 • 2. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • 3. Opdrachtgever vrijwaart Mprins Creative Design van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
 • 4. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door Mprins Creative Design georganiseerd of uitgevoerd evenement.
 • 5. Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door Opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.
 • 6. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Mprins Creative Design niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
 • 7. Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Mprins Creative Design gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.
 • 8. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Mprins Creative Design ter beschikking worden gesteld, is de Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan Mprins Creative Design op te leveren.
 • 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat eenieder (niet zijnde opdrachtnemer) die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.

Artikel 21 – Verzekering

 • 1. De Opdrachtgever is verplicht om, gedurende de periode gelegen tussen het opbouwen en het afbreken van de eventueel gehuurde materialen een adequate evenementenverzekering af te sluiten en op deze verzekering in voorkomend geval daadwerkelijk een beroep te doen.
 • 2. Deze verzekering dient in ieder geval adequate dekking te verlenen voor de aansprakelijkheid van Mprins Creative Design en of door haar ingeschakelde derden of schade of verlies van materialen van Mprins Creative Design of door Mprins Creative Design gehuurde materialen.

Artikel 22 – Overmacht

 • 1. Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 2. Voor zover Mprins Creative Design voor de uitvoering van een Overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Mprins Creative Design toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte of staat van surseance.
 • 3. Mprins Creative Design heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Mprins Creative Design is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is.
 • 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Mprins Creative Design, is Opdrachtgever aan Mprins Creative Design een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Mprins Creative Design gepresteerde.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

 • 1. Mprins Creative Design is slechts aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mprins Creative Design.
 • 2. Artikel 8.3. van deze voorwaarden is van toepassing.
 • 3. Opdrachtgever vrijwaart Mprins Creative Design uitdrukkelijk voor schade aanspraken van derden.

Artikel 24 – Andersluidende afspraken

 • 1. Partijen kunnen van de artikelen die onderdeel uitmaken van dit hoofdstuk, dat wil zeggen

Hoofdstuk III Bijzonder bepalingen evenementen, andersluidende afspraken maken. Dit dient dan uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.

Artikel 25 – Algemene bepalingen

 • 1. De bepalingen 1 tot en met 14 zijn van overeenkomstige toepassing onverminderd.
 • 2. Artikel 2.2. blijft onverkort van toepassing.